Vchodové dvere, kotly a radiátory online TuDom.sk
 Kontakt
ZANZI s.r.o.
  Haniska 429
  044 57   Haniska pri Košiciach
  ☎ +421(0)950 279 588 (dvere)
  ☎ 421(0)904 169 362 (kotly, radiátory)
 
  Prevádzka: Areál Haniska (Na sklade držíme prevažne iba OBJEDNANÝ TOVAR!)
  Otvorené:
  Pon-pia 7:30-16:00
 Podporované platby
HotovosťBankový prevod
Dobierka (len hotovosť!)Bankové karty (na prevádzke)
MasterCard (na prevádzke)Visa (na prevádzke)
Maestro (na prevádzke)
 TV cez internet

 SVET KÚPEĽNE
Košík:2 ks
bez DPH:3 250.00,- €
s DPH:3 900.00,- €
 Kúpeľňové vybavenie

 Zážitkové darčeky
Doprava ekologicky

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

I. Úvodné ustanovenia
1. Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:

Prevádzkovateľom ZANZI s.r.o., IČO: 36217441 so sídlom Haniska 429, 044 57 Haniska

Osobnými údajmi meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies, informácie o dosiahnutí veku 18 rokov.
2. Prevádzkovateľ e-shopu www.tudom.sk ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.
3. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:
● Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov;
● Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie");
4. Účastník je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby.
5. Prevádzkovateľ je právnická osoba, ktorá prevádzkuje tento internetový obchod za účelom predaja tovaru a služieb koncovému zákazníkovi. V súvislosti s vyššie uvedeným dochádza k spracúvaniu Osobných údajov:
● v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov a/alebo služieb Prevádzkovateľa, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy s Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou;
● za účelom / účelmi uvedenými nižšie v čl. II.

II. Účely a doby spracovania Osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:
a. plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb:
a1. osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Učástníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;

b. dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.);
b1. daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované
po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom;

b2. plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu:
Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.

c. oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa:
c1. účinná obhajoba v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 4 roky
od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený;

c2. oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ďalej zasielanie obchodných oznámení (plošných ponúk a individuálnych ponúk) v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a v súlade s bodom 47 Nariadenia, ak Prevádzkovateľ získal podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s predajom tovaru a služieb Účastníkovi.

2. Prevádzkovateľ je správcom Osobných údajov.

III. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní

1. Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu
s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.

2. Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.

3. Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje.
Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.

4. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu - doručenie tovaru, služby zákazníckej podpory, vybavovanie reklamácií, registrácia nového zákazníka.

6. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7. Osobné údaje Účastníka (Kupujúceho) v rozsahu uvedenom v Objednávke budú poskytnuté tretej strane poskytujúcej Prevádzkovateľovi účtovné služby a budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na riadny výkon práv a plnenie povinností vzniknutých Prevádzkovateľovi na základe Kúpnej zmluvy (viď ods. II. Účely a doby spracovania Osobných údajov). Osobné údaje Účastníka budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným osobám:
a) Prudentis s.r.o., so sídlom Buzická 44, 044 71 Čečejovce, IČO: 47 043 245, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31890/V.

IV. Práva Účastníka súvisiace so spracovaním

1. Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:
a) požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;
b) na opravu poskytnutých Osobných údajov;
c) na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;
d) na obmedzenie spracovania Osobných údajov;
e) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;
f) právo na prenos osobných údajov na iného správcu;
g) právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
h) právo na odvolanie súhlasu.

2. Účastník môže svoje práva podľa ods. 1 tohto článku uplatniť prostredníctvom žiadosti na adrese info@tudom.sk

3. Práva podľa ods. 1 tohto článku písm. c) a d) nie je možné uplatniť v rozsahu a na účely uvedené v čl. II ods. 1 písm. a), b) a c) s výnimkou bodu ii) písm. c) čl. II, kedy je možné uplatnenie všetkých práv uvedených v ods. 1.

4. V prípade, že by sa Účastník domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
a) požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu info@ztudom.sk
b) namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu info@tudom.sk aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou Osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Účastníka. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Účastník právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Účastníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

5. Ak uplatní Účastník právo podľa tohto článku, je Prevádzkovateľ povinný odpovedať do 30 dní
od prijatia žiadosti Prevádzkovateľom.

6. Prijatie žiadosti o uplatnení práva z článku IV., Bodu 1 a) a f) je možné iba v písomnej forme - listom s úradne overeným podpisom na adresu sídla spoločnosti. V žiadosti je potrebné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú bude potom zaslaný overovací e-mail na potvrdenie totožnosti žiadateľa.

7. Pokiaľ Účastník uplatní niektoré z práv z článku IV., Odsek 1, má Prevádzkovateľ právo žiadať preukázanie totožnosti Účastníka. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má Prevádzkovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail.
V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv z článku IV., Odsek 1 prijatá.

8. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnenej žiadosti o poskytnutie fyzickej kópie spracúvaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.

V. Záverečné ustanovenia

1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.

2. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

3. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 26.06. 2019.

Prevádzkovateľ tohto internetového obchodu je zároveň prevádzkovateľom predajne ZANZI. Predajňa je monitorovaná kamerovým systémom, Kamerové záznamy spracováva spoločnosť ZANZI s.r.o. Doba uchovania záznamov sa stanovuje na 60 dní. Kamerové záznamy sú zhotovované z bezpečnostných dôvodov za účelom zvýšenia ochrany majetku prevádzkovateľa.
 
 
Súbory cookies používame pre správne fungovanie našej webovej stránky a jej funkcií. Pomocou súborov cookies si tiež napríklad pamätáme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pre vás relevantnosť zobrazovaných reklám, počítame návštevnosť stránok a pamätáme si vaše nastavenia vykonané na stránke.